Dušan Slavětínský: O letadlech
Vliv výškové polohy křídla na poláru letounu
   Obrázek srovnává poláru samotného křídla a polárami letounů s týmž křídlem.Letouny se vzájemně liší pouze výškovým umístěním křídla, případně existencí nebo absencí přechodových krytů v oblasti vetknutí křídla do trupu.  Polára samotného křídla není zatížena škodlivým odporem ostatních částí letounu, je umístěna nejvíce vlevo. Rozdíl součinitelů odporu CD mezi čtyřmi dalšími polárami je dán rozdílem interferenčních odporů jednotlivých konfigurací. Interferenční odpor je způsoben vzájemným aerodynamickým ovlivňováním křídla a trupu (ztloustnutí a odtrhávání mezní vrstvy v koutech mezi křídlem a truem).

Rovněž rozdílná hodnota maximálního součinitele vztlaku CLmax jednotlivých polár vyplývá z rozdílné výškové polohy křídla. Je zřejmé, že nejméně je snížením součinitele postižen hornoplošník, jehož CLmax  může být, vlivem příspěvku trupu dokonce poněkud vyšší, než CLmax . Z ostatních polár je zřejmé, že čím je křídlo umístěno níže, tím je pokles CLmax  výraznější. Na průběhu polár je vidět i negativní vliv chybějících přechodových krytů.


   
Poslední aktualizace 25.4.2010 23:23:49